Friday, 19 July 2024
Ads by

ރޯދައަށް ފަހު 4 ބުރީގެ ޒަމާނީ މާރުކޭޓް އަޅަން ފަށަނީ

ރޯދައަށް ފަހު 4 ބުރީގެ ޒަމާނީ މާރުކޭޓް އަޅަން ފަށަނީ

މިހާރު މާލޭގައި ހިންގަމުންދާ މަސް މާރުކޭޓް ތަޅާލުމަށްފަހު، މިހާރު ލޯކަލް މާރުކޭޓް ހިންގާ ތަނުގައި 4 ބުރީގެ ޒަމާނީ މާރުކޭޓެއް އަޅަން މިހާރު ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ރޯދަ މަސް ނިމޭތަނުން ފެށިގެން ދާނެކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލޭ މޭޔަރާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ހުވާ ކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ކުރަންއުޅެ، ނުކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަސް މާރުކޭޓް އެޅުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ހަމަ ފުރުސަތު ނުދެއްވި. ނުދިނީމާ އެކަންވެސް ނުވީ. އެ ފުރުސަތު ނުދެއްވި ބޭފުޅުން، ކަން ދިމާކުރިގޮތުން، މިތާވެސް އެބަ ތިއްބެވި. އެ ފުރުސަތު ނުލިބުނީމާ ނުވި ކަންތައް މިހާރު އެވަނީ ފަށަން ރެޑީވެފައި، ތައްޔާރުވެފައި.

– ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރޯދަމަސް ހަމަ ނިމޭތަނުން، ލޯކަލް މާރުކޭޓް އެހުރި ތަނުގައި އަމަލީގޮތުން އެ އިމާރާތް އަޅަން ފެށޭނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ޔަގީންކުރަނީ، ކައުންސިލުން މިކަމަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް.

– ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއިމާރާތް އެޅިގެންދަނީ 4 ބުރިއަށް ހަދާ އެންމެ ޒަމާނީ އިމާރާތެއް ގޮތަށެވެ.

މި އިމާރާތުގައި ހުންނާނީ

  • ބިމުއަޑީގައި ޕާކިން
  • ގްރައުންޓް ފްލޯގައި މަސްމާރުކޭޓު
  • ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިއްކާ ތެކެތި
  • މަތީގައި އެކިކަހަލަ ވިޔަފާރި ތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓުތައް
Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި