Friday, 19 July 2024
Ads by

މައްސަލަ ހޫނުވެ ޕީއެންސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރިމަތިލި އެންމެނަށް ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި

މައްސަލަ ހޫނުވެ ޕީއެންސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރިމަތިލި އެންމެނަށް ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި

ވެރިކަން ކުރާ މައި ދެ ޕާޓީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުދިނުމަށް ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕުން ނިންމުމާއި އެކު މައްސަލަ ހޫނުވެ ޕްރައިމަރީން ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ޕާޓީ ތެރޭގައި ފިތުނު އުފެއްދި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އަދި އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތެއްކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މެންބަރުންނަށް ވާދަ ނުކުރެވޭނެކަން އިއްޔެ ވަނީ ސިޓީއަކުން އަންގައިފައެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ނުރުހުން އެ ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕަށް ވަނީ އަމާޒުވިއެވެ. މި ސިޓީގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ޗެއަރޕާސަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އަބްދުއްރަހީމް ދެންމެ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހުށައެޅުނު ޝަކުވާތައް ރިޔާއަތް ކުރުމަށްފަހު ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ނަން ހުށަހެޅުއްވި ހުރިހައި ބޭފުޅުންނަށް ވާދަކުރެއްވޭ ގޮތަށް ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ނިންމަވައިފައިވާކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވަން ނަން ހުށަހެޅުއްވި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ގޮތަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު، ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ނަން ހުށަހެޅުއްވި ހުރިހައި ބޭފުޅުންނަށް ވާދަކުރެއްވޭ ގޮތަށް ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ނިންމަވައިފި

– ޕީއެންސީގެ ޗެއާރޕާސަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުالله

މާޗް 17 ގައި ބާއްވާ 20 ވަނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ވެރިކަން ހިންގާ ކޯލިޝަނުން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި