Friday, 19 July 2024
Ads by

ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ހަރުދަނާކޮށް، ފާގަތި މުސްތަޤްބަލަކަށް މަގު ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ނޮން އެލައިންޑް މޫވްމަންޓް (ނާމް)ގެ 19 ވަނަ ސަމިޓުގައި ރާއްޖެއިން ބަޔާނެއް ދެއްވަމުންނެވެ.

ނައިބު ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ ހަމައެކަނި ޖިއޮލޮޖިކަލް ބޯޑަރުތަކަށް އެކަނި ކުރިމަތިވާ ކަމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން، ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބެނީ، އެ ޤައުމުތަކުގެ ވަސީލަތްތައް މަދުވުމުގެ ސަބަބުންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ނާމްގެ އެއްބާރުލުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، އަލަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ނުރައްކާތަކުން އަރައިގަތުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އަބަދުވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްބާރުލުން ގަބޫލުކުރާ ޤައުމެއްކަމަށާއި، ތަފާތުކަމުގެ ތެރޭގައި އެއްބައިވަންތަކަމަކީ އަބަދުވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބާރެއް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި