Sunday, 14 July 2024
Ads by

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ފުރާޅުގެ ޓިނުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ފުރާޅުގެ ޓިނުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މާލޭގައި ހުންނަ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ފުރާޅުގެ ޓިނުތައް ހަލާކުވެ ދަބަރަށްވުމުގެ ސަބަބުން، އެ ޓިނުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު، ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމު ޢަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކްސްގައި ޑރ. ޝަހީމް ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ފުރާޅުގެ ޓިނުތައް ހަލާކުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރު މަރުކަޒު ތެރެއަށް ފެން ފައިބާކަމަށެވެ.

އަދި އެކަން ހައްލުކުރަން މަރުކަޒު ތެރޭގައި ބާލިދީ ބަހައްޓަން ޖެހޭކަމަށްވެސް ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރެއާއި މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް އެކި އަހަރުތަކުގެ މަތިން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިހާރު ވެސް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބައެއް ތަންތަނަށް ފެންފައިބާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުމުން އާންމުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި