Sunday, 14 July 2024
Ads by

ފާހިޝް އަމަލުތަކުން މުޖްތަމައު ސަލާމާތް ކުރެވޭނީ އަގީދާ ވަރުގަދަކޮށްގެން: ހުތުބާ

ފާހިޝް އަމަލުތަކުން މުޖްތަމައު ސަލާމާތް ކުރެވޭނީ އަގީދާ ވަރުގަދަކޮށްގެން: ހުތުބާ

ފާހިޝް އަމަލުތަކުން މުޖްތަމައު ސަލާމާތް ކުރެވޭނެ އަގީދާ ވަރުގަދަކޮށް، ގައިބުގައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް ފުރިހަމަ މާނާގައި އީމާންވެގެން ކަމަށް ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

ހުތުބާގައި ބުނީ ހަގީގީ މާނައިގައި މާތް ﷲ އަށް އީމާންވުމަކީ އިންސާނާގެ ހިތުގައި އުފާވެރިކަމުގެ ޝުއޫރުތަކާއި ބާއްޖަވެރިކަމުގެ އިހްސާސްތައް އުފައްދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އިންސާނާގެ ހަގީގީ ކާމިޔާބީއާއި ބާއްޖަވެރިކަންވަނީ, މާތް الله އަށް ފުރިހަމަ މާނާގައި އީމާންވުމުން ކަމަށާއި އެ އީމާންކަމަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަސާސް ކަމަށެވެ. އިންސާނާއަށް ދުނިޔެވީ ހަޔާތުގެ އުފަލާއި އަރާމާއި ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭނީ އީމާންކަން ވަރުގަދަކޮށް, ހަރުދަނާ ކޮށްގެން ކަމަށް ހުތުބާގައި ބުންޏެވެ.

ހުތުބާގައި ބުނީ މިފަދަ ދުވަސްވަރުގައި އީމާންކަން ބަލިކަށިވެ, ނުބައިމަގުން ދެވުމަކީ ވަރަށް ކައިރި ކަމެއް ކަމަށާއި މީހާގެ އުޅުމާއި, ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް އީމާންކަން ބަލިކަށިވާ ކަމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް