Friday, 19 July 2024
Ads by

ތައިލެންޑަށާއި ޔޫއޭއީއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތައިލެންޑަށާއި ޔޫއޭއީއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތައިލެންޑާއި ޔޫއޭއީ އިން ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ލިބޭ ގޮތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން މިއަދު ވިދުވެއްޖެއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ތައިލެންޑާއި ޔޫއޭއީ އަށް އާސަންދަ ފުޅާކުރުމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމަވައި އެކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާތީ، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމާ ގުޅުން ހުރި އެހެން އިދާރާތަކާ އެކު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް އިންޑިއާ އާއި ސްރީލަންކާ ނޫން އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަލިމީހުން ފޮނުވަން އާސަންދަ ކުންފުނިން ދެކޮޅު ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޚަބަރު ފަތުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެހީ ހަގީގަތާއި ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެެވެ.

އެ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވެނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 12 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގައި އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަކައިގެ މަފުހޫމު އޮޅޭ ގޮތަށް ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި