Friday, 19 July 2024
Ads by

ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވައިފި

ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވައިފި

އަހަރަކު 120،000 ޓަނުގެ މުދާ ހޭންޑަލް ކުރެވޭ ގޮތަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި ތަރައްގީކުރި ކާގޯ ޓާމިނަލް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވީއައިއޭގެ އައު ކާގޯ ޓަރމިނަލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސްގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ވީއައިއޭ އާ ކާގޯ ޓާރމިނަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ މި ތަނާއި ގުޅޭގޮތުން ޚާއްސަ ރިޕޯޓެއްވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން ވީއައިއޭގެ ކާގޯ ތްރޫޕޮޓަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 50 ހާސްޓަނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޯވާ ކެޕޭސިޓީގައި 75 ހާސް ޓަނާއި ހަމައަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވުމުން އަހަރަކު އެއްލައްކަ ވިހިހާސް ޓަނާއި ހަމައަށް ކާގޯ ހޭންޑްލް ކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް އެކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. ކާގޯ އާ ޓާރމިނަލަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށް، ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ.

އާ ކާގޯ ޓާމިނަލްއާއެކު ޖުމްލަ 500 މުވައްޒަފުން ކާގޯ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ. މިހާރު ވީއައިއޭގެ ކާގޯ ޓާމިނަލްގައި އަހަރަކު 50،000 ޓަނުގެ މުދާ ހޭންޑްލް ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް އާއެކު މިއަދަދު 120،000 ޓަނަށް އިތުރު ވާނެކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ލަފާކުރެއެވެ.

 

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި