Friday, 19 July 2024
Ads by

ދިވެހީންނަށް ވިސާއާއި ނުލައި މޮންގޯލިއާއަށް މިހާރު ދަތުރު ކުރެވޭނެ

ދިވެހީންނަށް ވިސާއާއި ނުލައި މޮންގޯލިއާއަށް މިހާރު ދަތުރު ކުރެވޭނެ

ދިވެހީންނަށް ވިސާއާއި ނުލާ މޮންގޯލިއާއަށް ދަތުރު ކުރެވޭ ގޮތަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހާމަކުރި ގޮތުގައި، މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މޮންގޯލިއާއަށް ވިސާއާއި ނުލާ ދިވެހިންނަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ ކަަމަށެވެ.

ވިސާއަށް ދޭން ނިންމި މި ލުއީގެ ދަށުން ޑިޕްލޮމެޓިކް، އޮފިޝަލް އަދި އޯޑިނަރީ ޕާސްޕޯޓް އޮންނަ ދިވެހިންނަށް ވިސާއާއި ނުލާ އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މޮންގޯލިއާގައި ތިބެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރިއެވެ.

ނަމަވެސް، މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ސޮއިކުރި ވިސާއާއި ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ވާ ގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށާއި ކިޔަވުމަށާއި ވިޔަފާރި ދަތުރުތަކަށް ފަދަ ދިގު މުއްދަތަކަށް މަޑުކުރަންދާ ފަރާތްތަކަށް ވިސާ ބޭނުންވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

މިހާރު ވިސާއާއި ނުލާ ދިވެހީންނަށް 94 ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރެވެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި