Sunday, 14 July 2024
Ads by

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް 920 މިލިޔަން ޔުއާން ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ދެނީ

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް 920 މިލިޔަން ޔުއާން ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ދެނީ

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް 920 މިލިޔަން ޔުއާން (ގާތްގަޑަކަށް ދެ ބިލިޔަން ރުފިޔާ)ގެ ހިލޭއެހީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅަށްފަހު އިއްޔަ މާލެ ވަޑައިގެން އެއަރޕޯޓްގައި ހުންނަވައި މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުންނެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ހިލޭ އެހީގެ އެންމެ ބޮޑުބައެއް ޚަރަދުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ދަތުރުފުޅުގައި ދެޤައުމުގެ ދެމެދު އެއްބަސްވުންތައް ޤާއިމުކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލުތައް ދެއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަސްމާލޭގައި 30،000 ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޤާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމާއި، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދާދިފަހުން އިޢުލާންކުރި ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމާއި، ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ކޮމަރޝަލް ޑިސްޓްރިކްޓްގައި 7 ކޮމަރޝަލް ބިލްޑިންގ ހިމެނޭ ކޮމަރޝަލް ސްޕައިން ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާއެކު ވީ އެއްބަސްވުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޗައިނާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެކިއެކި ލޯނުތައް ދެއްކުމުގައި މިހާރު އޮތް ތާވަލަށް ލުއިތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ދެޤައުމުގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި މަޝްވަރާކުރެވި އެކަމަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިމަހުގެ 7 އިން 13އަށް ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި އެދެކަނބަލުންގެ އަރިހުގައި ސަރުކާރުގެ މަތީފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި