Saturday, 20 July 2024
Ads by

އީމާންކަން ނެތް މީހަކު, މަސްތުވާތަކެތީގެ އަވާގައި ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެއާ ދުރަށް ދާކަށް ނޫޅޭނެ: ޚުތުބާ

އީމާންކަން ނެތް މީހަކު, މަސްތުވާތަކެތީގެ އަވާގައި ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެއާ ދުރަށް ދާކަށް ނޫޅޭނެ: ޚުތުބާ

އީމާންކަމާއި ޢަޒުމެއް ނެތް މީހަކު, މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެއާ ދުރަށް ދާކަށް ނޫޅޭނެ ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެެވެ.

ހުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ މިއަދު އަހަރެމެންނާ ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ވަބާއަކީ, މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ ކަމަށާއި މީހަކަށް ބައްޔެއް ޖެހުމުން އެ ބަލިން ފަސޭހަވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެއާ ހިލާފަށް ވަރުގަދަ އީމާންކަމާއި އަޒުމެއް ނެތް މީހަކު މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެއާ ދުރަށް ދާން ނޫޅޭނެ ކަމަށެވެ.

ލިބެމުންދާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް އިޙްސާސް ވިޔަސް އެއާ ދުރަށް ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާތަން ފެންނާނީ އަމިއްލަ އަތުން ތިމާގެ ނަފްސާއި ހަށިގަނޑު ހަލާކުކޮށް ނައްތާލަން އުޅޭތަން ކަމަށް ހުތުބާގައި ބުންޏެވެ.

އަދި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންުރާ މީހަކު އެކަމުން ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރާކަން އެކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި އުޅޭ މީހަކަށް އެނގޭ އިރަށް ކަންބޮޑުވެ, އޭނާ އެކަމުން ދުރަށް ދިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށާއި އެހެން ގޮތެއް ނެތިއްޔާ މަރަން ވެސް ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމަށް ހުތުބާގައި ބުންޏެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ބައެއް މީހުންނަކީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރެވޭ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ވެސް މީހުން ފަސްޖެހޭ ކަން ފާހަގަކުރަމުން ހުތުބާގައި އިތުރަށް ބުނީ އެއިން މީހަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ލިބޭ އެއްޗެއް ވެސް ހޭދަކުރަން ޖެހެނީ އަނބިދަރިންގެ ލާބައާއި މަންފާގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުގެ ހަލާކަށް ކަމަށް ހުތުބާގައި ބުންޏެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި