Friday, 19 July 2024
Ads by

ޗައިނާގެ އެހީގައި ރަސްމާލޭގައި 30،000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަރައްޤީކުރަނީ

ޗައިނާގެ އެހީގައި ރަސްމާލޭގައި 30،000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަރައްޤީކުރަނީ

މި ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމާފައިވާ އެންމެ ބިޔަ ބޮޑު މުޝްރޫއު ރަސްމާލޭގައި 30،000 ހައުސިން ޔުނިޓް ޗައިނާގެ އެހީގައި ބިނާކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ އެހީގައި ރަސްމާލޭގައި 30،000 ހައުސިން ޔުނިޓް ބިނާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ބެހޭ އިތުރު ތަފުސީލެއް އަދި ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި 30،000 ހައުސިން ޔުނިޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ނޫންނަކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނީ އެއްފަހަރާ ހުރިހާ ޔުނިޓްތަކެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތަށްކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަސްމާލެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 1153 ހެކްޓަރގެ ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ 2 ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ބޮސްކާލިސް ވެސްޓްމިނިސްޓަރ ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ އާއި ސީއެމްސީ ގުޅިގެންނެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް 20 އަހަރަށް އަމާޒުކޮށްގެން 65000 ގެދޮރު ޔަޤީންވާނެގޮތަށް ރަސްމާލޭ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި