Sunday, 14 July 2024
Ads by

ވިލިމާލޭގައި 10 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ވިލިމާލޭގައި 10 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ވިލިމާލޭގައި 10 ބުރިއަށް އިމާރާތްކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަށްޓަކައި ގަވައިދު ބަދަލު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ ކެމްޕެއިނަށް މިއަދު ވިލިމާލޭގެ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ މޭޔަރަކަށް ހުންނެވިއިރު ވިލިމާލެ އަށް ކޮށްދެއްވަން ނިންމެވި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ނުވި ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު ދިނަ ކަންތައްތައް ނިންމެނީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ގުޅިގެން ގަވައިދު ބަދަލުކޮށްގެން ކަމަށް ވިޔަސް އޭރުގެ ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުންކަން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިދިޔަ 5 އަހަރު ދިޔައީ، އަޅުގަނޑު މޭޔަރަކަށް ހޮވިގެން ދިޔަ ދެ އަހަރާއި ބައި އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް މަސައްކަތް ކުރިން ވިލިމާލެގައި 10 ބުރިއަށް ނެގުން ހުއްދަ ކުރެވޭތޯ. މީގެ ކުރީގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާ ހިސާބުން އެ ހިފެއްޓުނު ހިފެހެއްޓުން ދެނެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ. ދެން މަޖިލީހުން އެކަން އިސްލާހު ކޮށްދޭން އަޅުގަނޑުމެން އެދިފައި ވާނީ.

– ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

2015 ވަނަ އަހަރާއި ޖެހެންދެން ވިލިމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރެވެނީ 4 ބުރިއަށެވެ. 6 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް، އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް