Monday, 22 July 2024
Ads by

މާލޭގެ ކާނުތައް ސާފުކުރުމުގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި

މާލޭގެ ކާނުތައް ސާފުކުރުމުގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި

ފޮޓޯ: މިނިސްޓްރީ

މާލޭގެ ކާނުތަކެއް ސާފުކުރުމަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް  އެންޑް ޕަބްލިކް ވޯރކްސް އާއި ހެލްތް  މިނިސްޓްރީ އަދި ވެމްކޯ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 5 ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމް ފަށްޓަވައިދެއްވީ، ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދާއިރާތަކާއި އާންމު މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަޒީރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރަގައި ފެންބޮޑުވި އެއް ސަބަބަކީ މަގުތަކުގައި ރަނގަޅަށް ފެން ހިނދޭ އިންތިޒާމެއް ނެތުންކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މައްސަލަތައް ހަލުކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާކަން ވަޒީރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހާއްސަގޮތެއްގައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވަންދެން ސަމާލުކަން ނުދެވި އޮތް މައްސަލައެއްކަން ވެސް ވަޒީރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނެސްދިނުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި އެޗްޕީއޭއާއި އަދި އެހެން ފަރާތްތަކާއި އެ ވުޒާރާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާ މާލެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ މުހިންމު އަދި މާލެއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވެފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވެސް ވަޒީރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!