Friday, 19 July 2024
Ads by

ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ނިމޭއިރު މާލޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަން މުޅިން ހައްލުވާނެ: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ނިމޭއިރު މާލޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަން މުޅިން ހައްލުވާނެ: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

ޕޮޓޯ: ޕީއެންސީ

ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ނިމޭއިރު، މާލެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މެނިފެސްޓޯ ލޯންޗުކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ގުޅިފަޅާއި އުތުރުތިލަފަޅުގެ އިތުރުން ރަސް މާލެއަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އޮތް ދާއިމީ ހައްލުކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެތަންނަނުން ގޯތި ދިނުމަށްފަހު ކުޑަ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓެއްގައި ގެދޮރު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ލުއި ލޯނު ރައްޔިތުންނަށް ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރަން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވާ ހައްލު ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 100 ޕަސެންޓް ޔަގީންކަން މިދެނީ މާލެއަކު ނުހުންނާނެ ގެދޮރުގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވާ އެކަކު ވެސް މި 5 އަހަރު ނިމޭއިރު

– ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

ރޭގެ ޖަލްސާގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދިކޮޅު ބައެއް ކައުންސިލަރުން ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި