Sunday, 14 July 2024
Ads by

މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ބަދަލުކުރިޔަސް އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ: ރައީސް މުޢިއްޒު

މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ބަދަލުކުރިޔަސް އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ: ރައީސް މުޢިއްޒު

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ދަށުގައި އޮތް ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރި ނަމަވެސް އެ ޚިދުމަތާއެކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކުޑަނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ދެންމެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މުނިސިޕަލް ހިދުމަތްތައް އެޗްޑީސީން އެމްސީސީއަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން އެޗްޑީސީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް މިހާރު ލިބޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކުޑަނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

“އަޅުގަނޑު ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަރުވަން ބޭނުންވަނީ، އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް، މުސާރަ، އިންޝުއަރެންސް، ނުވަތަ މިހާރު ލިބޭ އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް، އެއް އަހަރު ފާއިތުވެގެން ދިޔަޔަސް ދަށްކުރަން މަޖުބޫރުވެގެން ނުދާނެ. އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ މެކޭނިޒަމެއް ސަރުކާރުން ތަންފީޒު ކުރާނެ”

– ރައީސް މުޢިއްޒު

ހުޅުމާލޭ މުނިސިޕަލް މަސައްކަތްތައް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި