Ads by
ޚަބަރު
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރަހީނުކުރުމުގެ 27 މައްސަލަ އަދި ވައްކަމުގެ 2952 މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވޭ: ފުލުހުން

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރަހީނުކުރުމުގެ 27 މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ދިވެހި ފުލުހުން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރަހީނު ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މާޗް މަހު ކަމަށާއި އެއީ 10 މައްސަލަ ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޖެނުއަރީ މަހު ރަހީނުކުރުމުގެ 3 މައްސަލަ، ފެބްރުއަރީ މަހު 6 މައްސަލަ، އޭޕްރީލް މަހު 7 މައްސަލަ އަދި މި މަހު އެފަދަ 1 މައްސަލަ ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކެވެ. އެގޮތުން ޖެނުއަރީ މަހު 668 މައްސަލަ، ފެބުރުއަރީ މަހު 607 މައްސަލަ، މާޗު މަހު 701 މައްސަލަ، އޭޕްރީލް މަހު 620 މައްސަލައިގެ އިތުރުން މެއި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް 356 މައްސަލަ ވައްކަން ކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. މިއާއެކު މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ވައްކަމުގެ 2952 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ޑްރަގުގެ 1552 މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާއިރު ފޭރުމުގެ 328 މައްސަލައެއް ވެސް ފުލުހުންނަށް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރަހީނު ކުރުމުގެ މައްސަލަތައްވެސް މިވަނީ އިތުރުވާން ފަށައިފަ އެވެ. ފުލުހުން ވަނީ ގޮތް ނޭނގޭ މީހުން އެދިގެން ތަންތަނަށް ނުދިއުމަށާއި ކާކުކަން ނޭނގޭ މީހުންނާއި ވަކިން ބައްދަލު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ޙަސަން4 ހަފްތާ ކުރިން

މިސަރުކަަަަަާރު އައިފަހުންޥައްކަންޥަނިިީ އިތުރުޥެފަ އަދި މަސްތުޥާ ތަކެތީގެ މަަައްސަލަ ތައްވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުން ކޮބާެއިދާރާތަކުގެޒިންމާ ކުރީސަރުކާރުން މިކަމަށް އެޅިފިޔަވަޅުތައްމާޙަރުދަނާކަންފާހަގަކޮްްއޮލާނަން ސުކުރިއްޔާ

0
0