Sunday, 14 July 2024
Ads by

ޒުވާނުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޒުވާނުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަށް ލަފާ ދިނުމަށް އެކުލަވާލަން ނިންމާފައިވާ ޔޫތު އެޑްވައިޒާސް ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ 2 ދާއިރާއަކުން އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކަށް ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް ހަތަރު ޖާގައަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި އިއްޔެ ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ޕްރެސިޑެންޝަލް ޔޫތު އެޑްވައިޒާސް ބޯޑަށް މެންބަރުން ބޭނުންވާ ދާއިރާ:

  • ފަންނިއްޔާތާއި ފަންނުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން: އަންހެން 1 އަދި ފިރިހެން 1
  • ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ދާއިރާއިން މަސައްކަތްކުރާ އެންޖީއޯ/ ސިވިލް ސޮސައިޓީ: އަންހެން 1 އަދި ފިރިހެން 1

ޒުވާނުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެއްސަކަށް ވުމާއި އުމުރުން 18 އަހަރާއި 30 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހަކަށްވުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މީހަކު ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއި ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޒުވާނުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން އެދިފައިވާ ގޫގުލް ފޯމް ފުރުމަށް ފަހު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން އެ ފޯމު ހުށަހަޅަން ވާނެ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި އިއުލާނާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު 3347400 އަށް ގުޅުމުން ލިބޭނެ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައި ވެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި