Sunday, 14 July 2024
Ads by

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ ހިދުމަތްތެރިން އަލުން ވަޒީފާއަށް ނުކުމެވޭ ގޮތް ހަދަން ނިންމައިފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ ހިދުމަތްތެރިން އަލުން ވަޒީފާއަށް ނުކުމެވޭ ގޮތް ހަދަން ނިންމައިފި

އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ހިދުމަތުން ދުރުވެފައިވާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން އަނބުރާ ހިދުމަތަށް ނުކުތުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ހާއްސަ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކެބިނެޓު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް ހާމަކުރައްވަން އިއްޔަ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ، ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހުށަހެޅި ކަރުދާހަށް ބިނާކޮށް ވަރަށް ފުޅާކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ނިންމެވީ މިހާރުން މިހާރަށް ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އެކަމަށް ޓަކައި، ހާއްސަ ސްކީމެއްގެ ދަށުން ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް އަވަސް ރެކްރޫމަންޓް ޕްރޮސެސްއެއްގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ކެބިނެޓުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނަން ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން 8 ގަޑިއިރަށް ވުރެ މަދުން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މީހުންނަށް ވެސް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ، މަސައްކަތް ކުރާ ވަގުތަށް ވަކި އުޖޫރައެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި ސިވިލް ސާވިސް ގަވައިދުގައި ހިމެނުމަށް ވެސް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ހެލްތު ސެކްޓާތަކުގައި މިސާލަކަށް 4 ގަޑިއިރަށް މަސައްކަތް ކުރާ ނަމަވެސް އަންނާނެ މީހުން ތިބުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް. މިސާލަކަށް ނަރުހުން. އެހެންވީމަ އެކަން އެކުލަވާލައްވައިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެކަން ކުރިއަތް ގެންދަވާނެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ސާވޭއެއް ވެސް ވަނީ ހައްދަވާފައި.

– ނާޒިމް

ސިއްހީ ދާއިރާގެ އިތުރުން ތައުލީމީ ދާއިރާ ފަދަ އިތުރު ދާއިރާތަކުގަައި ވެސް ކުރީގެ ހިދުމަތްތެރިން މަސައްކަތަށް ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި އެކަމަށް ދިރާސާއެއް ކޮށް “ހަފުތާ 14” ނިމުމުގެ ކުރިން ކެބިނެޓަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް