Ads by
ޚަބަރު
ދުނިޔޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދުވަސް ދިރާގުން ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ހާއްސަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް ދިރާގުން ވަނީ ބާއްވާފައި - ފޮޓޯ:ދިރާގު

ދުނިޔޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ސޮސައިޓީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި ދިރާގުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ކޭމް) ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އިލްޔާސް އަހުމަދު ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިސްމާއިލް ރަޝީދު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

“ޑިޖިޓަލް އިނޮވޭޝަން ފޯ ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް” އާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވި އެ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތްތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

“ޑިޖިޓަލް އިނޮވޭޝަންގެ ބޭނުންކޮށްގެން މުޖުތަމައަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޑިޖިޓަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ، ޕްލެޓްފޯމްތައް އިތުރުކޮށްގެން މުޖުތަމައަށް ބޭނުންވާ ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރާނަން،” އިސްމާއިލް ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޭމްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ވަނީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ ފުޅާ ކުރުމަށް ޒުވާނުންގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އީޖާދީ ހިޔާލުތައް އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް ނެތި ހާމަކުރުމަށް އޭނާ ވަނީ ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޑިޖިޓަލް އިނޮވޭޝަންގެ މުހިންމުކަމާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރާއި ވިޔަފާރިތަކާއި މުޅި މުޖުތަމައަށް އަންނާނެ ހެޔޮ ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަތައް ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އެ ޑިސްކަޝަންގައި ޕެނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ދިރާގުގެ ހެޑް އޮފް ސައިބާ ސެކިއުރިޓީ އިސްމާއިލް ފާއިޒާއި ހެޑް އޮފް ސޮލިއުޝަންސް އައިޝަތު ނަޔާޝީން އަހުމަދުގެ އިތުރުން ޔޫއެންޑީޕީގެ ލީގަލް ކައުންސެލް އަދި ދިރާގު ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ މެނޭޖަރު ހައްވާ ރީނާ ބަައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި މި ޑިސްކަޝަންގެ މަގުސަދަކީ ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގެ އިލްމަށް ހިއްސާކޮށް، އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތަކުގެ މުހިންމު ކަމާއި ބޭނުންތެރިކަން ކިޔައިދިނުން ކަމުގައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *