Ads by
ޚަބަރު
އުރީދޫ ޑިޖިޓަލް މޯލްޑިވްސް، އޭއައި އާއެކު އާ ހަރުފަތަކަށް، ޑިޖިޓަލް އައިލެންޑްގެ ލަގަބު ލަންދޫއަށް
އުރީދޫ ޑިޖިޓަލް މޯލްޑިވްސް، އޭއައި އާއެކު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޑިޖިޓަލް އައިލެންޑްގެ ލަގަބު ލަންދޫއަށް ވަނީ ލިބިފައި - ފޮޓޯ:އުރީދޫ

ނ. ލަންދޫގައި އުރީދޫ ޑިޖިޓަލް އައިލެންޑް އިނީޝިއޭޓިވް އިފްތިތާހު ކުރުމާ އެކު، އޭއައިގެ އެހީގައި ޑިޖިޓަލް ރާއްޖެއެއް ބިނާކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ބޮޅެއް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އުރީދޫން ބުނެފައި ވަނީ މި މަސައްކަތަކީ އެ ކުންފުނިން މުޅި ރާއްޖެ އެއްކޮށް ޑިޖިޓަލް މޯލްޑިވްސްއަކަށް ހަދައި ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ތިބި ރައްޔިތުންނަކީ ވެސް މިކަމުގައި ޝާމިލްވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. 

ލަންދޫ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން އުރީދޫން އިސްނަގައިގެން އެ ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ އަދި އިގުތިސޯދީ މަންޒަރަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕާޓްނާޝިޕްތަކާއި އީޖާދީ ޑިޖިޓަލް ސޮލިއުޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް އުރީދޫ ޑިޖިޓަލް އައިލެންޑް ޕްރޮގްރާމުގެ އަމާޒަކީ ސިއްހީ ދާއިރާ، ތައުލީމީ ދާއިރާ އަދި ވިޔަފާރި ދާއިރާ ފަދަ ނާޒުކު ދާއިރާތައް ކުރިއެރުވުމާއި ކުރިއެރުމަށް އިތުރު މަގުތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

“އުރީދޫ ޑިޖިޓަލް އައިލެންޑް ޕްރޮގްރާމުގެ އިފުތިތާހީ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ނ. ލަންދޫ ކަނޑައެޅުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިޖިޓަލް ޕޭމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް، އެމް-ފައިސާ، ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ތެރެއަށް މިދިޔަ އަހަރު އިންޓަގްރޭޓް ކުރުމަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އުރީދޫ މެދުވެރިކޮށް ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގެ އަށްޑިހަ އިންސައްތައަކީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކެއް،” އުރީދޫގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު ޚާލިދު އަލް ހަމާދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވައި ލަންދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަބްދުލް އަޒީޒް މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފައި، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާންމު ހިދުމަތްތަކާއި މުޅި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި، ރަށު ކައުންސިލުގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް އެބައޮތް ކަމުގައެވެ.

“އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން، ލަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ފައިދާއެއް ކުރާނެ އާ ޒަމާނުގެ ޑިޖިޓަލް ސޮލިއުޝަންތަކެއް ތައާރަފު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން،” އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އުރީދޫން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ހައިސްޕީޑް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވޯކާއި އެންމެފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއެކު އީޖާދީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފައި، އޭއައިގެ އެހީގައި އާ ޑިޖިޓަލް ޒަމާނުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ލަންދޫ ދެމި އޮންނާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް، ޑިޖިޓަލް މި ޒަމާނުގައި އެންމެފަހުގެ ކުރިއެރުންތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

އިބްރާހީމް ޝިހާބު1 މަސް ކުރިން

ޝުކުރިއްޔާ.

0
0