Sunday, 14 July 2024
Ads by

އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ލޯބިވުމުގެ މުހިންމުކަން

އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ލޯބިވުމުގެ މުހިންމުކަން

އަމިއްލަ ނަފްސަށް ލޯބިކުރުމަކީ ތިމާއާއި އޮންނަ ގުޅުމުގެ ބިންގާ އެޅިގެންދާ ކަމެކެވެ.

އަމިއްލަ ނަފްސަށް ލޯބި ކުރާއިރު ތިމާއަކީ ކާކުކަން ޤަބޫލުކޮށް ތިމާގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، އަމިއްލަ ނަފްސަށް ރަނގަޅު އަސަރުތަކެއް ފޯރުވަންޖެހެއެވެ.

އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުރާ ލޯތްބަކީ ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަޅާލުމަށް ހިތްވަރު ދީ، އަމިއްލަ ނަފްސުގެ އަގު ދަށްވެދާނެ ބޭރުގެ ނުފޫޒުތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމަކަށް ވާން ޖެހެއެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސާމެދު ރަނގަޅު އިހުސާސްތަކެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ދިރިއުޅުމުގައި ވެސް ރަނގަޅު ނިންމުންތަކެއް ނިންމުމަށް މަގުފަހިވެގެންދެއެވެ.

އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ފުރިހަމައަށް ދެކެ ލޯބިނުވާހާ ހިނދަކު ހަގީގަތުގައި އެހެން މީހުންދެކެ ލޯބިނުވެވޭނެ ކަމެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް ނަފްރަތު ކުރުމުގެ އިހުސާސްތަކުގެ ސަބަބުން ގުޅުންތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ކަމުގެ ގިނަ ހެކިތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުރާ އިހުތިރާމް ކުޑަ މީހުން ބައިވެރިޔާގެ ލޯތްބަށް ވިސްނުން ކުޑަކޮށް، ބައިވެރިޔާއާ މެދު ނޭދެވޭ ނަޒަރަކުން ދެކެއެވެ.

އެފަދަ މީހުން އަމިއްލަ ނަފްސާމެދު ސުވާލު އުފައްދާނެއެވެ. އަދި ކަންބޮޑުވުމާއެކު ރިޖެކްޝަނަށް އުއްމީދުކޮށް، ބައިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ރިޖެކްޝަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަބަދުވެސް ކުރެއެވެ. އެފަދަ މީހުންނަށް ބައިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ކުރާ ހެޔޮ އަމަލަކީ ވެސް ދެކޮޅުވެރި ކަމާއި ދެކޮޅު ހެދުމުގެ އަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ފެނެއެވެ.

ހިތާމައަކީ ޖިސްމާނީ ރީތިކަމާއި ތަކެތީގެ މުދަލަށް ގިނަ ފަހަރަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދޭ ސަގާފަތެއްގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅެން ޖެހޭކަމެވެ.

އޭގެ ސަބަބުން ހަގީގަތުގައި އަމިއްލަ ނަފްސު ބަލައިގަތުމަށާއި އަގު ވަޒަންކުރަން ދަތިވެގެންދެއެވެ. މުޖުތަމައުން ގިނަ ފަހަރަށް ޕްރެޝަރު ކުރަނީ ތިމާ އެހެން މީހުންނާ އަޅާކިޔުމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުންވެސް އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ނަފްރަތު ކުރުވާ ކަހަލަ އިހުސާސްތައް އުފެދިދާނެއެވެ.

ތިމާގެ އަސާސީ ބޭނުންތަކަށް ރަނގަޅަށް އަޅާލުމުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް މާ ބޮޑަށް ލޯބިވާނެއެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް ލޯބި ކުރާ މީހުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން، ރަނގަޅު ނިއުޓްރިޝަން، ކަސްރަތު، ރަނގަޅަށް ނިދުމާއި ގާތްކަމާއި ދުޅަހެޔޮ އިޖުތިމާއީ މުއާމަލާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ ނަފްސު ތަރުބިއްޔަތު ކުރާނެއެވެ.

ބައުންޑަރީތަކެއް ކަނޑައެޅުމަކީވެސް މުހިންމު ކެމެކެވެ. ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ރޫހާނީ ގޮތުން ތިމާއަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭ ފަދަ މަސައްކަތެއް، ނުވަތަ ހަރަކާތްތަކަށް ލިމިޓްތަކެއް ކަނޑައެޅުމުން ތިމާއަކީ ކާކުކަން ދެނެގަނެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް މާ ބޮޑަށް ލޯބިވާނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް