Monday, 22 July 2024
Ads by

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ކެއުމުގެ މުހިންމުކަން އިނގޭތަ?

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ކެއުމުގެ މުހިންމުކަން އިނގޭތަ?

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނުކައި ދޫކޮށްލުމަކީ ވަރަށް ގިނައިން ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ދުވާލުގެ އެންމެ މުހިންމު ކެއުމަކީ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއެވެ.

ހެނދުނުގެ ނާސްތާގެ ސަބަބުން ލިބޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ފައިދާއަކީ މެޓަބޮލިޒަމް ޖަމްޕްސްޓާކޮށް، މުޅި ދުވަހު އިތުރު ކެލޮރީސް އަންދާލުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޫކޮށްލާ މީހުން ދުވާލު ގަޑީގައި ކެލޮރީސް ކުޑަކޮށް ކާ ނަމަވެސް ބޮޑީ މާސް އިންޑެކްސް ނުވަތަ ބީއެމްއައި މަތި ކުރުމެވެ.

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޫކޮށްލުމުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް އެކި ދިރާސާތަކުން ވަނީ ފެނިފައެވެ. އެގޮތުން ބަރުދަން އިތުރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެ, އަދި ސިއްހަތަށް ނުރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!