Ads by
ޚަބަރު
އިންޑިއާއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ލޯން 1 އަހަރަށް ފަސްކޮށްދީފި
ފޮޓޯ: ފޮރިންގް މިނިސްޓްރީ

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އިންޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ނެގި 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯން އިތުރު 1 އަހަރަށް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އިންޑިއާ އިން ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އިންޑިއާ އިން އެގޮތަށް ނިންމީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ކުރީކޮޅު 2019 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓް އޮފް ބޭންކް (އެސްބީއައި) މެދުވެރިކޮށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު ލޯނެއް ނެގިއެވެ. މި ލޯނަކީ އެސްބީއައި އަށް ޓްރެޝަރީ ބިލް ވިއްކައިގެން ހޯދި ލޯނެކެވެ. ޞާލިހުގެ ވެރިކަން ނިމިގެން އައިއިރު، މި ލޯންގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ދައްކާފައި ނުވުމުން އެ ދަރަނި ދައްކަން ޖެހުނީ މި ސަރުކާރަށެވެ. ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެ ލޯން ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިގެން ދިޔައީ 1 އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ލޯން ރޯލް އޯވާ ނުވަތަ ލޯން ދެއްކުން ފަސްކުރަމުންނެވެ.

އެކަމަކު، ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކައިފައެވެ. އެހެންވުމާއި އެކު، 150 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައްކަން ޖެހެއެވެ. އަދި އޭގެތެރެއިން 50 މިލިިއަން ޑޮލަރު މި މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކަން ޖެހެއެވެ. އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރޯލް އޯވާ ނުވަތަ ފަސް މި ކުރީ މި މަހު ދައްކަން ޖެހޭ 50 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރު އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވީ ނުދައްކާ އޮތް 150 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ އިރު، އޭގެ މުގާބިލުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމަކަށް އެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ޒަމީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ކަންކަމުގައި އަބަދުވެސް އެހީތެރިވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިންޑިއާ އިން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ބޭނުންތަކަށް އަބަދުވެސް އިންޑިއާއިން ޕޮޒިޓިވްކޮށް ބައްލަވާ ކަމަށާއި ބޭނުންވާ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި އަބަދުވެސް އެހީތެރިވެދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އިންޑިއާއިން ދެއްވާކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *