Ads by
ޚަބަރު
މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވުން ހައްލުކުރަން މަޝްރޫއެއް
މާލޭގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ:އާރުޑީސީ

މާލޭގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މަޝްރޫއެއް ފަށައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ވެސްޓްޕާކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫނެވެ.

‏މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓަރު ޑރ.ޢަބްދު ﷲ މުއްޠަލިބާއި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ބްްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަޑް) ޢަލީ ޒުހައިރުގެ އިތުރުން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ހިލްމީ އާއި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ސަރުކާރު އިސް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

މި މަޝްރޫއަކީ މާލޭގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ސިފައިންނާ ހަވާލުކުރި މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއު އާރުޑީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ސިފައިންގެ ފަރާތުންނެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމާފައި ވަނީ ވެސްޓް ޕާކު ސަރަހައްދުންނެވެ.

އާރުޑީސީން ބުނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ވެސްޓްޕާކް ސަރަހައްދުގައި އުފެދޭ ފެން ބޭރުކުރަން ހަރުކުރަން ޖެހޭ ވަސީލަތްތައް ހަރުކުރާނެ ކަމަށާއި ވެސްޓްޕާކް ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *