Ads by
ޚަބަރު
މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދި މީހަކު ހޯދަން ދިވެހި ފުލުހުން އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

މިމައްސަލައިގައި ހޯދަން އިއުލާންކޮށް މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފައިވަނީ ކ. މާލެ ދަފްތަރު ނަމްބަރު 1817، ހުސައިން ޖަޒްލާން (28އ) އެވެ.

ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދި މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ޖަޒްލާން ހާޒިރު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ފޮޓޯއާއި އެހެނިހެންވެސް މައުލޫމާތު އާންމުކުރީ އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ރައްދުކުރެވިފައި ނުވާތީކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މިގޮތަށް އާންމުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އިއުލާން ކުރަނީ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 15:00 އަށް ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް ޖަޒްލާންއަށް އަންގައިފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *