Ads by
ޚަބަރު
9 ސަފީރަކަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ހަވާލުކުރައްވައިފި

ބައެއް ގައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކަށް އައްޔަންކުރާ ނުވަ ސަފީރަކަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު މިއަދު ހަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

މި ބޭފުޅުންނަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ފަތްކޮޅު ހަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މަގާމުތަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ

  • އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް، މ. ކޮތަންމާގެ، މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފު (މުންދު)
  • އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް، ހ. އޯކިޑް، އިރުތިޝާމް އާދަމް
  • ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް، މ. ފަށަލަ، ޑރ ފަޒީލް ނަޖީބު
  • އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް، ޑރ. އަލީ ނަސީރު މުހައްމަދު
  • ކިންގްޑަމް އޮފް ބެލްޖިއަމްއަށާއި، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް، މ. ގީލާވިލާ، ގީލާ ޢަލީ
  • މެލޭޝިއާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް، މ. ރުއްފުށި، ޑރ. މަރްޔަމް ޝަބީނާ އަހުމަދު
  • ސްރީލަންކާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް، މ. ތުޅާގިރި، މަސްއޫދު އިމާދު
  • ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދާއިމީ މަންދޫބުކަމަށް، މ. ވިލާދަށުގެ، ޑރ. ސަލްމާ ރަޝީދު
  • ސިންގަޕޫރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް، މއ. ދިލާސާގެ، މުހައްމަދު ލުވޭޒު

މި ބޭފުޅުންނަކީ މި މަގާމުތަކަށް އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް އައްޔަން ކުރާ ސަފީރު ކަމަށް މުހައްމަދު ތާހާއާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަފީރަކަށް ޝިއުނީން ރަޝީދު އައްޔަން ކުރަން ވެސް މަޖިލީހުން ވަނީ ރުހުން ދީފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *