Ads by
ޚަބަރު
ބީއެމްއެލުން ރަހުނަކާ ނުލާ 1 މިލިއަން ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް ފައިސާ ލިބޭ ހޯމް ލޯނެއް
ބީއެމްއެލުން ވަނީ ރަހުނަކާ ނުލާ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް ފައިސާ ލިބޭ ހޯމް ލޯނެއް ތައާރަފުކޮށްފައި - ފޮޓޯ:ބީއެމްއެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރަހުނަކާ ނުލާ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް ފައިސާ ލިބޭ ހޯމް ލޯނެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ބީއެމްއެލުން ބުނީ މި އާއެކު ހޯމް ބިލްޑް ލޯނާއި ފައިނޭންސިން މެދުވެރިކޮށް ރަހުނަކާ ނުލައި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ހޯމް އިކުއިޓީ ލޯނާއި ފައިނޭންސިންގެ ގޮތުގައި 50،000 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީގެ އަދަދު ދޫކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިއަދު ތައާރަފުކުރި އާ ލޯނުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބީއެމްއެލުން ބުނެފައި ވަނީ ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމާއި މަރާމާތު ކުރުމަށް ކަސްޓަމަރުންގެ އޮތް ޑިމާންޑަށް ބަލައި އެ ބޭންކުން ތައާރަފު ކުރީ ހޯމް ބިލްޑް ލޯނާއި ހޯމް އިކުއިޓީ ލޯނު ކަމަށެވެ.

އަލަށް ތައާރަފުކުރި ހޯމް ބިލްޑް ލޯނު ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ އެއްވެސް ރަހުނަކާ ނުލައި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ލޯނު ނެގޭ ގޮތަށް ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ. އެ ބޭންކުން ބުނީ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް 15 އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ލިބޭއިރު، މިއީ ގެދޮރު މަރާމާތު ކުރުމަށާއި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި ވެސް ގެދޮރު އެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލުން ވަނީ ހޯމް ލޯނާއި ފައިނޭންސިން ނަގާފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހޯމް އިކުއިޓީ ލޯނެއް ވެސް ތައާރަފުކޮށްފައެވެ. އަލަށް ތައާރަފުކުރި މި ލޯނު މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުން ނަގާފައިވާ ލޯނަށް ދައްކާފައިވާ އަދަދާ ހަމައަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ. ބީއެމްއެލުން ބުނި ގޮތުގައި ހޯމް އިކުއިޓީ ލޯނަކީ 50،000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތީ އަދަދަކުން ލޯނު ނަގާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލޯނެއް ކަމަށާއި މި ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް 20 އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ލިބޭނެ ކަމުގައެވެ.

މިއީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ތިބި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ފައިނޭންސިން ލިބޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ތައާރަފުކުރި ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް. އަލަށް ތައާރަފުކުރި ހޯމް ބިލްޑް ލޯނު ނަގަން އިތުރު ރަހުނެއް ބޭނުންނުވާއިރު، ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރުގެ މާކެޓްގައި އެންމެ ރަނގަޅު އަގުގައި ގެދޮރު ހެދުމާއި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން މި ދޫކުރާ ހޯމް އިކުއިޓީ ލޯނުން މިހާރު ހޯމް ފައިނޭންސިން ނަގާފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް 10 އިންސައްތަ ރޭޓުގައި ލޯނު ލިބޭނެ،

– ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރީޓެއިލް އެންޑް އެސްއެމްއީ ބޭންކިން މޫސާ ނިމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނެފައި ވަނީ އެ ބޭންކުގެ އިސްލާމިކް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހޯމް ބިލްޑް ފައިނޭންސިން އަދި ހޯމް އިކުއިޓީ ފައިނޭންސިން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ahmed3 ހަފްތާ ކުރިން

ރަހުނު ފްރީވާއިރު އިންޓްރެސްޓް ކިހާވަރެއްބާ މީހުން މަޅީގާ ޖައްސާން އެވާހަކަ ނުވެސް ބުނެދީ އޮތީ

0
0
އަހުމަދު3 ހަފްތާ ކުރިން

ކިތައްމީހުން ރިބާގަޖެހި ނަރަކަޔަށް ވަންނާނެބާ މިފަހަރުވެސް

0
0