Ads by
ޚަބަރު
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ފަހުރުވެރިވާފަދަ އަރބަން ސެންޓަރަކަށް ނިލަންދޫ ހަދާނަން: ރައީސް
ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް މުޢިއްޒު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ: އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ފަހުރުވެރިވާފަދަ އަރބަން ސެންޓަރަކަށް އެ ރަށް ހަދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ރައްޔިތުން ފަހުރުވެރިވާފަދަ އަރބަން ސެންޓަރަކަށް ނިލަންދޫ ހަދައިދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ރޭ ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް އެންމެ މުހިންމީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ ހާސިލުވާ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ސަރުކާރުގެ ތަރައްގީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން އާ އެއްގޮތަށް ހަތް އަރބަން ސެންޓަރު ގާއިމުކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މި ސެންޓަރުތަކުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި ހުރިހާ ދާއިރާތަކުން ހިދުމަތްތައް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ސަރުކާރުން ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ނިލަންދޫގެ ތަރައްގީއަށް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަން ރައްޔިތުންނާ ވަރަށް ތަފުސީލީ ގޮތެއްގައި ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ނިލަންދޫގެ އެއަރޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރަން ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށިފައިވާކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދެ ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެދިލެއްވި ކަންކަމުގެ އިތުރުން ވެސް ނިލަންދޫ ތަރައްގީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގައެވެ.

ނިލަންދޫގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން “އަޅުގަނޑަށް މުހިންމީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހަމަހަމަކަމާ އެކު ހިދުމަތް ދޭން” ކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވަނީ މި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެކު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

ހަގީގީ މާނައިގައި އިހުލާސްތެރިކަމާ އެކީގައި މި ގައުމަށް ހަމަޖެހުން ގެންނަން މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން “ސިޔާސީ ވީމަ ބަދަލު ހިފުން އެއީކީ ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން” ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު އެމަނިކުފާނަށް މުހިންމީ ‘ބާރު ސްޕީޑް’ ގައި ތަރައްގީ ގެންނަން ކަމަށާއި އެކަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭ ނަމަ އަވަހަށް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގައި ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *