Ads by
ޚަބަރު
ދަރިން ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް: ޚުޠުބާ
ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނީ އެންމެ ތުއްތުއިރުން ފެށިގެން ދަރިން، ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް - ފޮޓޯ:އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

އެންމެ ތުއްތުއިރުން ފެށިގެން ދަރިން، ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ދަރީން ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ މި ޤައުމަށް މިއަދު މި ވަނީ، ހެޔޮލަފާ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށާއި ތަރައްޤީ އާއި ތަހުޒީބުގެ އާ އުސްމިންތަކަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި، ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައި ކަަމަށެވެ. މި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވާނީ ހެދިބޮޑުވަމުން އަންނަ ޒުވާނުންނަކީ ހެޔޮލަފާ ޖީލަކަށް ހެދިގެން ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ މަންމައަކާއި ބައްޕައަކުވެސް އަމާނާތެއްގެ ގޮތުގައި، އެދެމީހުންނާއި ﷲ سبحانه وتعالى ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ދަރީންނާ މެދު ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ވާން ޖެހޭ ކަަމަށް ފާހަގަކޮށް ޚުޠުބާގައި ބުނި ގޮތުގައި އެދަރިންނަށް އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުން ތަރުބިއްޔަތު ލިއްބައިދީ އެކަމުގައި ނަމޫނާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމުގައެވެ. އެގޮތުން މުސްލިމަކަށްވުމަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ޝަރުތަކީ ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ދުލުން ކިޔައި ހިތުން ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކޮށް، ބަހާއި ޢަމަލުން ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުން ކަމުގައެވެ. އެއަށްފަހު، ދެން އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭން ޖެހެނީ ނަމާދަށް ކަމުގައެވެ. ނަމާދަކީ ދީނުގެ ތަނބު ކަމުގައިވީ ހިނދު، ނަމާދަކީ އަހަރެމެން ކޮންމެ މުސްލިމަކު އަދާކުރުން ވާޖިބު އަޅުކަމެއް ކަމުގައެވެ.

ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނީ އެންމެ ތުއްތުއިރުން ފެށިގެން ދަރިން، ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށެވެ. އެންމެ ތުއްތުއިރުން ފެށިގެން ގޭތެރޭގައި ނަމާދުކުރާ މަންޒަރު ކުއްޖާއަށް ފެނުމަކީ ނަމާދު ކުރުމަށް އާދަވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ނަމާދުގެ ޙަރަކާތްތައް ކުއްޖާ ދަސްކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެފަހުން ބަސްމޮށުންތެރިކަން އައުމުން ނަމާދުގައި ކިޔާ ދުޢާތައް ކިޔަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވާ އަޑު އިވުމުން ދަރިފުޅާ އަވަހަށް ނަމާދަށް ދާށޭ ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި، ދަރިފުޅާ ނަމާދުކުރަން ހިނގާށޭ ބުނަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ ނަމާދު ވަގުތު ޖެހުމުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަކީ، ނަމާދު ކުރުން ކަމުގައި ހަދަން ޖެހޭ ކަަމަށެވެ. ދަރިންގެ ހިތުގައި މިސްކިތަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި ނަމާދަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުމަކީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ.

“ކުޑަކުދިން މިސްކިތަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގައި ބެލެނިވެރިންގެ ސަމާލުކަން ނުހަނު ބޭނުންވާނެއެވެ. މިސްކިތުގެ އަދަބުތައް އެކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމާއި ސަފުގައި ހުއްޓި ހުންނަންވާ ގޮތް އެކުދިންނަށް ކިޔައިދިނުމަކީ މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުވާ ބޮޑެތި މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބިދޭން ޖެހޭ އިރުޝާދެކެވެ. މިސްކިތަކީ ބިންމަތީގައިވާ މާތް ﷲ ގެ ގެކޮޅުކަން ދަރިންނަށް ކިޔައިދީ މިސްކިތުގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި މިސްކިތުގައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންކަން ބެލެނިވެރިން ދަރިންނަށް ކިޔައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ،”

ޚުޠުބާގައި ބުނި ގޮތުގައި ނަމާދަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ޢަމަލީގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރަށް، ދަރިންނަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުމަކީ ވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައެވެ. އަދި މިފަދަ ދުޢާތައް ދަރިންނަށް ކިޔައިދިނުމަކީ އެކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ނަމާދަށް އޮންނަ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުވާނެ ކަމެއް ކަމުގައެވެ.

ނަމާދަކީ ތިމާ ކުރަން ޖެހޭ އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ނިމުމުން، ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި އިޙުސާސްކުރެވޭ ގޮތަށް ދަރިންނަށް މަގުދެއްކިގެން ނުވާނެކަން ފާހަގަކޮށް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނީ ބަރާބަރަށް ނަމާދު އަދާކުރުމަކީ މީހާގެ ޢަމަލުތައް ސީދާވުމަށް ލާޒިމުކަމެއް ކަމަށް ނަބަވީ ސުންނަތުގެ މިސާލުތަކުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ.

ނަމާދަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ބަލިތަންމަތީގައި އޮންނަ މީހާ އާއި ދަތުރެއްމަތީ އުޅޭ މީހާ އާއި ހަނގުރާމައިގެ ޙާލަތުގައި ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ހުންނަ މީހާ ވެސް ކުރަން އަންގަވާފައިވާ އަޅުކަމެއް ކަަމަށް މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *