Ads by
ޚަބަރު
އެކި ސުފުރާ: ޗީޒް ކޭކް

ބޭނުންވާތަކެތި:

Ads by Eki Online

90 ގ ބަޓަރ
4/3 ޖޯޑު ކާސްޓަރ ޝުގަރ
1 ލުނބޯގެ ތޮށި ( ހިމުންކޮށް ގާނާފައި)
300 ގ ކޮޓެޑް ޗޯޒް
2މޭޒުމަތީ ސަމުސާސެމޮލިނާ (ރަވާ)
3/1 ޖޯޑު ހިކިމޭބިސްކަދުރު
2/1 ޖޯޑު އާމަންޑްސް
2 ބިސް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

ބަޓަރު އޮމާންވަންދެން ގިރާލުމަށްފަހު ހަކުރާއި ލުނބޯތޮށި ބަޓަރާއި ރަނގަޅަށް މިކްސްކޮށް ލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޗީޒްކޮޅާއި ބިހުގެ ގޮބޮޅި އެއްކޮށްލާށެވެ.

ބާކީހުރި ތަކެއްޗާއި ގިރާފައިހުރި ބައި ތައް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްފައި ޓްރޭގައި ބަޓަރުހާކާލާފައި ފުއްގަނޑު ޓްރޭއަށް އަޅާ 140 ޑސ ގައި އަވަން ބަހައްޓާފައި ފިހެލާށެވެ.

ކޭކް ހިހޫވީމާ އައިސިންޝުގަރ ކޮޅެއް ފުރާނާލާފައި ކޭކް މައްޗަށް ބުރުވާލާށެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *