Ads by
ޚަބަރު
ރޯދަ މަހުގެ ފަހު 10 ގައި މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސެއް
ރޯދަ މަހުގެ ފަހު 10 ގައި މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ މުވައްޒަފުންނަށް އިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި - ފޮޓޯ:އަވަސް

މި ރޯދަ މަހުގެ ފަހު 10 އަކީ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަންދު ދުވަސްތަކެއްގެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް އެ ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ މުވައްޒަފުންނަށް އިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނިންމަވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ސާކިއުލާއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ އިނާޔަތް ދޭން ވާނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އެ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަނި ކަމަށެވެ. މި އިނާޔަތް ދޭނީ އަންނަ މަހުގެ މުސާރަ އާއެކުގައި ކަމަށް އެ ސާކިއުލާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ އިނާޔަތް ދިން ގޮތުގެ ތަފުސީލުތައް އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވައި ދިނުމަށް އިދާރާތަކުގެ ފަރާތުން އެދިފައެވެ.

ފަހު 10 ގައި އިނާޔަތް ލިިބޭ މުވައްޒަފުން:

  • ރޯދަ މަހުގެ ފަހު 10 ގައި ކޮންމެހެން ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމަކަށް ބަދަލު ނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިން ވެސް ދެމުން ގެންދާ އުސޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ އާއި ބަންދު ދުވަހުގެ އިނާޔަތް ދޭނެ. އެގޮތަށް އިނާޔަތް ދިނުމުގައި މުސާރައިން ދުވާލަކަށް ޖެހޭ އަދަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިގެ އިނާޔަތްތައް ދޭނީ ޑިއުޓީ އުސޫލުން އާންމުކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް.
  • ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމް ބަދަލުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް މި ރޯދަ މަހުގެ ފަހު 10 އަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފަދަ ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން ލިބޭނެ ކަމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައިން ދުވާލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާ އެއްވަރުގެ އިނާޔަތެއް ދޭނެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ 34 ވަނަ މާއްދާގެ ހ. އިން އިސްތިސްނާވާ މުވައްޒަފުން ނުހިމެނޭނެ.
  • ޕޭ ފްރޭމް ބަދަލުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެ ދުވަސްތަކުގައި އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވޯކްގެ މިންގަނޑުތަކުގައި ހިމެނޭ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދޭނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑަށް އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ.
  • ޕޭ ފްރޭމްވޯކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ފަންނުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތަށް ނުކުންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފުން، މަސައްކަތަށް ނުކުތުމުން ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވޯކްގެ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ މިންގަނޑުގެ ދަށުން ހާޒިރީ އިނާޔަތް ލިބޭނެ.
  • ޕޭ ފްރޭމްވޯކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ފަންނުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، އާންމު ހާލަތުގައި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ މުވައްޒަފުންނަށް ހާޒިރީ އިނާޔަތް ލިބޭނެ. އެ މުވައްޒަފުންނަށް ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަސް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ މިންގަނޑުގެ ދަށުން ހާޒިރީ އިނާޔަތް ލިބޭނެ.

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހުގެ ފަހު 10 ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައި ރައީސް ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. އެގޮތަށް އެކަން ނިންމަވާފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ އުސޫލުތައް ގާއިމު ކުރުމާ އެކު ދީނީ ކަންކަަމަށް އިސްކަންދޭން ފުރުސަތު ދިނުމަށް އެ ދުވަސްތައް ބަންދު ކުރުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ވައުދަކަށްވާތީއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *